Firma transportowa - przew贸z os贸b

  UWAGA KONKURS ! Do wygrania cenne nagrody.

  Regulamin Konkursu z nagrodami

  Has艂o Reklamowe dla JOLANTA KACZMARSKA

  PRZEW脫Z OS脫B FIRMA TRANSPORTOWA 鈥濲OTKA鈥濃

  I. Postanowienia og贸lne.

  1. Niniejszy regulamin okre艣la warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazw膮 鈥濰as艂o Reklamowe dla JOLANTA KACZMARSKA PRZEW脫Z OS脫B FIRMA TRANSPORTOWA 鈥濲OTKA鈥濃, zwany w dalszej cz臋艣ci Konkursem, w rozumieniu uregulowa艅 zawartych w kodeksie cywilnym.

  2. Organizatorem Konkursu jest JOLANTA KACZMARSKA PRZEW脫Z OS脫B FIRMA TRANSPORTOWA

  鈥濲OTKA鈥 z siedzib膮 Zakole 2, lok.22 39-432 Gorzyce, NIP 867-127-95-36, Regon 831356890,

  II. Uczestnicy Konkursu i jego przebieg.

  1. Konkurs trwa od dnia 26 listopada 2015 roku do dnia 25 pa藕dziernika 2016 roku.

  2. Konkurs polega na zakupieniu okre艣lonej warto艣ci bilet贸w na us艂ug臋 przewozow膮 艣wiadczon膮 przez Organizatora oraz wymy艣leniu i zg艂oszeniu has艂a reklamowego zwi膮zanego z firm膮 Organizatora zwanego dalej ,,Pomys艂em鈥.

  3.Nie ma ogranicze艅, co do ilo艣ci pomys艂贸w dot. has艂a reklamowego zg艂oszonych przez Uczestnika, z zastrze偶eniem, 偶e ka偶dy 鈥濸omys艂鈥 zostaje przes艂any z biletami o okre艣lonej w niniejszym regulaminie warto艣ci uprawniaj膮cej do wzi臋cia udzia艂u w konkursie i stanowi odr臋bne zg艂oszenie.

  4.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach okre艣lonych w niniejszym regulaminie, mog膮 by膰 wy艂膮cznie pe艂noletnie osoby fizyczne lub osoby reprezentuj膮ce podmioty gospodarcze b臋d膮ce klientami Organizatora. W konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy Organizatora.

  5. Wymogi dotycz膮ce udzia艂u w konkursie:

  1) Zakup bilet贸w o minimalnej warto艣ci 100 z艂 brutto lub zakup, co najmniej jednego biletu miesi臋cznego

  2) Wpisanie w zg艂oszeniu proponowanego has艂a reklamowego, o kt贸rym mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu

  3) Wys艂anie zg艂oszenia wraz z potwierdzeniem zakupu bilet贸w na wskazan膮 w pkt 1 niniejszego punktu warto艣膰.

  4) Paragony musz膮 by膰 czytelne, aby mo偶na z nich by艂o odczyta膰 dane takie jak data wystawienia, cen臋.

  6. Pomys艂y wraz z potwierdzeniem zakupu bilet贸w nale偶y zg艂osi膰 za pomoc膮 wype艂nionego formularza dost臋pnego w autobusach, kt贸ry nale偶y przes艂a膰 na adres: Ul. Vetulaniego 1a pok. 201 鈥 Krak贸w 31-227

  7. Do udzia艂u w Konkursie mog膮 zosta膰 zg艂oszone tylko i wy艂膮cznie pomys艂y, kt贸re:

  a) nie naruszaj膮 prywatno艣ci lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiot贸w

  b) nie godz膮 w dobre imi臋 innych os贸b

  c) nie zawieraj膮 tre艣ci powszechnie uznawanych za wulgarne i obra藕liwe

  d) nie s膮 zabronione przez prawo

  8. Najlepsze 3 pomys艂y zostan膮 wybrane przez Wewn臋trzn膮 Komisj臋 powo艂an膮 przez Organizatora, zwan膮 dalej Komisj膮, do kt贸rej zada艅 nale偶y:

  a) weryfikacja pomys艂贸w i warto艣ci zakupionych bilet贸w,

  b) zapewnienie uwzgl臋dnienia w konkursie nagr贸d wszystkich formularzy, kt贸re spe艂ni艂y warunki udzia艂u w Konkursie,

  c) wyb贸r Laureat贸w

  d) sporz膮dzenie i podpisanie protoko艂u zawieraj膮cego opis czynno艣ci i wynik Konkursu,

  e) rozpatrywanie reklamacji.

  9. Komisja wybierze 3 najlepsze has艂a najp贸藕niej do dnia 1 listopada 2016 roku spo艣r贸d zweryfikowanych pozytywnie formularzy. Zg艂oszenia nale偶y przesy艂a膰 do dnia 25 pa藕dziernika 2016 roku (liczy si臋 data dotarcia a nie nadania listu zawieraj膮cego zg艂oszenie).

  10. Zwyci臋zcy nagr贸d zostan膮 powiadomieni o wygranej i trybie jej odbioru telefonicznie, e-mailowo a w przypadku bezskuteczno艣ci- listem poleconym.

  11. Nagrodami dla zwyci臋zc贸w w Konkursie dla najlepszych hase艂 jest

  a. Skuter

  b. Laptop

  c. Tv 32`

  d. Tablet (2 sztuki)

  e. Smartwatch (2 sztuki)

  d. Odtwarzacz mp3 (20 sztuk)

  12. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomo艣ci imienia, nazwiska i miejscowo艣ci zamieszkania zwyci臋zc贸w Konkursu i os贸b wyr贸偶nionych w Konkursie.

  13. Uczestnik Konkursu bezterminowo upowa偶nia Organizatora do opublikowania i komercyjnego wykorzystania wymy艣lonego przez siebie pomys艂u na wszelkich polach eksploatacji. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Zwyci臋zc贸w o艣wiadcze艅 zawieraj膮cych zgod臋 na wykorzystywanie przez Organizatora wymy艣lonych pomys艂贸w.

  14. Organizator zapewni uczestnikom Konkursu mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z tre艣ci膮 regulaminu konkursu, w szczeg贸lno艣ci regulamin w jego pe艂nym brzmieniu b臋dzie dost臋pny do wgl膮du dla uczestnik贸w konkursu na stronie internetowej Organizatora www.jotkabus.pl oraz w siedzibie Organizatora.

  15. Nagrody zostan膮 wydane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami podatkowymi.

  III. Post臋powanie reklamacyjne.

  1. Wszelkie reklamacje z tytu艂u organizowanego konkursu nale偶y sk艂ada膰 na pi艣mie, na adres Organizatora, przez ca艂y okres trwania konkursu, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 14 dni

  2. Organizator w terminie 14 dni rozpatrzy zg艂oszon膮 reklamacj臋 i pisemnie poinformuje zg艂aszaj膮cego j膮 o zaj臋tym stanowisku.

  3. Osoba, kt贸rej zostanie udowodnione, i偶 nie posiada praw autorskich do nagrodzonego has艂a, traci prawo do nagrody, a w przypadku odbioru nagrody zobowi膮zana jest do jej zwrotu. Osoba taka zobowi膮zana jest ponadto do pokrycia wszelkich szk贸d powsta艂ych po stronie Organizatora i innych podmiot贸w uczestnicz膮cych w organizacji Konkursu, powsta艂ych w zwi膮zku z brakiem takowych praw autorskich.

  IV. Postanowienia ko艅cowe.

  1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem okre艣laj膮cym zasady Konkursu a konkurs ten jest konkursem z nagrodami i podlega regulacjom okre艣lonym w kodeksie cywilnym.

  2.Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za podanie przez Uczestnika b艂臋dnych lub nieprawdziwych informacji.

  3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z jednoczesnym zobowi膮zaniem do ich og艂oszenia.

  4.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

  5.Dane osobowe uczestnik贸w konkursu b臋d膮 przetwarzane zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002. r. poz. 926 ze zmianami) wy艂膮cznie na potrzeby Konkursu