W dobie COVID-19 prosimy o sprawdzanie aktualności oraz aktualnego rozkładu jazdy na naszym Facebook'u.

Firma transportowa - przewóz osób

UWAGA KONKURS ! Do wygrania cenne nagrody.

Regulamin Konkursu z nagrodami

Hasło Reklamowe dla JOLANTA KACZMARSKA

PRZEWÓZ OSÓB FIRMA TRANSPORTOWA „JOTKA””

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą „Hasło Reklamowe dla JOLANTA KACZMARSKA PRZEWÓZ OSÓB FIRMA TRANSPORTOWA „JOTKA””, zwany w dalszej części Konkursem, w rozumieniu uregulowań zawartych w kodeksie cywilnym.

2. Organizatorem Konkursu jest JOLANTA KACZMARSKA PRZEWÓZ OSÓB FIRMA TRANSPORTOWA

„JOTKA” z siedzibą Zakole 2, lok.22 39-432 Gorzyce, NIP 867-127-95-36, Regon 831356890,

II. Uczestnicy Konkursu i jego przebieg.

1. Konkurs trwa od dnia 26 listopada 2015 roku do dnia 25 października 2016 roku.

2. Konkurs polega na zakupieniu określonej wartości biletów na usługę przewozową świadczoną przez Organizatora oraz wymyśleniu i zgłoszeniu hasła reklamowego związanego z firmą Organizatora zwanego dalej ,,Pomysłem”.

3.Nie ma ograniczeń, co do ilości pomysłów dot. hasła reklamowego zgłoszonych przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, że każdy „Pomysł” zostaje przesłany z biletami o określonej w niniejszym regulaminie wartości uprawniającej do wzięcia udziału w konkursie i stanowi odrębne zgłoszenie.

4.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby reprezentujące podmioty gospodarcze będące klientami Organizatora. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

5. Wymogi dotyczące udziału w konkursie:

1) Zakup biletów o minimalnej wartości 100 zł brutto lub zakup, co najmniej jednego biletu miesięcznego

2) Wpisanie w zgłoszeniu proponowanego hasła reklamowego, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu

3) Wysłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zakupu biletów na wskazaną w pkt 1 niniejszego punktu wartość.

4) Paragony muszą być czytelne, aby można z nich było odczytać dane takie jak data wystawienia, cenę.

6. Pomysły wraz z potwierdzeniem zakupu biletów należy zgłosić za pomocą wypełnionego formularza dostępnego w autobusach, który należy przesłać na adres: Ul. Vetulaniego 1a pok. 201 – Kraków 31-227

7. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie pomysły, które:

a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów

b) nie godzą w dobre imię innych osób

c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe

d) nie są zabronione przez prawo

8. Najlepsze 3 pomysły zostaną wybrane przez Wewnętrzną Komisję powołaną przez Organizatora, zwaną dalej Komisją, do której zadań należy:

a) weryfikacja pomysłów i wartości zakupionych biletów,

b) zapewnienie uwzględnienia w konkursie nagród wszystkich formularzy, które spełniły warunki udziału w Konkursie,

c) wybór Laureatów

d) sporządzenie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu,

e) rozpatrywanie reklamacji.

9. Komisja wybierze 3 najlepsze hasła najpóźniej do dnia 1 listopada 2016 roku spośród zweryfikowanych pozytywnie formularzy. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 października 2016 roku (liczy się data dotarcia a nie nadania listu zawierającego zgłoszenie).

10. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej i trybie jej odbioru telefonicznie, e-mailowo a w przypadku bezskuteczności- listem poleconym.

11. Nagrodami dla zwycięzców w Konkursie dla najlepszych haseł jest

a. Skuter

b. Laptop

c. Tv 32`

d. Tablet (2 sztuki)

e. Smartwatch (2 sztuki)

d. Odtwarzacz mp3 (20 sztuk)

12. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie.

13. Uczestnik Konkursu bezterminowo upoważnia Organizatora do opublikowania i komercyjnego wykorzystania wymyślonego przez siebie pomysłu na wszelkich polach eksploatacji. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Zwycięzców oświadczeń zawierających zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wymyślonych pomysłów.

14. Organizator zapewni uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią regulaminu konkursu, w szczególności regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej Organizatora www.jotkabus.pl oraz w siedzibie Organizatora.

15. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

III. Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu należy składać na piśmie, na adres Organizatora, przez cały okres trwania konkursu, ale nie później niż w terminie do 14 dni

2. Organizator w terminie 14 dni rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

3. Osoba, której zostanie udowodnione, iż nie posiada praw autorskich do nagrodzonego hasła, traci prawo do nagrody, a w przypadku odbioru nagrody zobowiązana jest do jej zwrotu. Osoba taka zobowiązana jest ponadto do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Organizatora i innych podmiotów uczestniczących w organizacji Konkursu, powstałych w związku z brakiem takowych praw autorskich.

IV. Postanowienia końcowe.

1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu a konkurs ten jest konkursem z nagrodami i podlega regulacjom określonym w kodeksie cywilnym.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z jednoczesnym zobowiązaniem do ich ogłoszenia.

4.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002. r. poz. 926 ze zmianami) wyłącznie na potrzeby Konkursu